Buurtvereniging Zuides

Privacy verklaring

Buurtvereniging Zuides, hierna te noemen “Zuides”, gevestigd aan Banderschulte 3, 9451KH Rolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Banderschulte 9
9451KH Rolde
info@zuides.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Zuides verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres
  • Interesses en aanmeldingen met betrekking tot georganiseerde activiteiten en initiatieven

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zuides.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Zuides verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het verzorgen van de leden-en financiele administratie
  • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
  • Her verzorgevan de buurtvereningswebsite
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien u ons vraagt om contact op te nemen
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien het bestuur dit nodig acht

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Zuides bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Zuides verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Delen van foto’s en videobeelden

Zuides deelt graag met haar leden foto’s en sfeerimpressies die tijdens de georganiseerde activiteiten en evenementen worden gemaakt. Ook wil zij graag bepaalde ‘uitverkoren’ foto’s langer bewaren vanuit historisch oogpunt. Zuides deelt het beeldmateriaal met haar leden via haar website, nieuwsbrief. Daarbij beperkt Zuides zich tot de foto’s die een duidelijk verband hebben met de door haar georganiseerde activiteiten en doelstellingen als buurtvereniging. In die gevallen heeft Zuides een legitiem belang om het beeldmateriaal te mogen gebruiken, zonder daaraan voorafgaand bij iedereen apart toestemming te hoeven vragen. Zuides zorgt ervoor dat bij het maken van de foto’s de privacy van haar leden en eventuele andere gefotografeerden zoveel mogelijk wordt gerespecteerd. Wij doen er alles aan om bijvoorbeeld ongemakkelijke momenten of poses te vermijden. Bij twijfel zullen wij alsnog de toestemming van de gefotografeerde vragen. Wanneer foto’s worden gemaakt die geen direct verband houden met de activiteiten of doelstellingen van Zuides, dan vragen wij vooraf wel uw toestemming voor publicatie. Uiteraard mogen alle leden en gefotografeerden zich ten alle tijden melden bij Zuides voor vragen of als zij bezwaar heben tegen gebruik van foto’s waarop zij te zien zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Buurtvereniging Zuides gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zuides.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mocht u een klacht hebben over de gegevens verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt Zuides u hierover direct contact met de penningmeester van Zuides op te nemen. Zuides wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Zuides neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@zuides.nl